විශ්වයි පියුමි හංසමාලිගේ පින්තුර පෙළක් (PHOTOS)

Report
20Shares

විශ්වයි පියුමි හංසමාලිගේ පින්තුර පෙළක් අපට හමුවුනා. ඔවුන් දේපල අතර ඉතාමත් සමීප සම්බන්ධයක් ඇති බවට තමයි එම පින්තුරවලින් පෙන්නුම් කරන්නේ.