නිරූපන ශිල්පිනී හශීගේ ඡායාරූප එකතුවක් මෙන්න (PHOTOS)

Report
22Shares

අද ගොඩක් දෙනෙක් නිරුපණයට වැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒ තමන්ගේ ලස්සන තව කෙනෙකු දකිනවට අපි ආසා කරන නිසයි.

මේ නිරූපන ශිල්පිනී හශීගේ ඡායාරූප එකතුවක්.