කොවිඩ් ගැන තොරතුරු දැනගැනීමට දුරකථන අංකයක්

Report
2Shares

කොවිඩ් -19 පිළිබඳ ව මහජනතාවට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගැනීමට සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ 1999 ක්ෂණික දුරකථන අංකය අමතන ලෙස සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා දන්වයි.

කොවිඩ් -19 වෛරසය ආසාදනය වළකාගැනීම සඳහා ගත යුතු පියවර, වෛරසය ආසාදනය වුවහොත් කළ යුතු දේ වැනි උපදෙස් මෙම දුරකථන අංකය ඔස්සේ ලබාගත හැකිය.

අවශ්‍ය උපදෙස් භාෂා තුනෙන්ම ලබාගත හැකිය.