ජල ගැලුම් නිම්නයට හිමිවරුන් පිරිසක් ඇතුළු වෙති.. අනවසර ගව ගාල් කඩා බිද දමති..

Report
5Shares

රාජ්‍ය ඇමති විමලවීර දිසානායක මහතා සහ වනජීවි නිලධාරින් අතර උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් ඇතිවූ ජල ගැලීම් නිම්න ජාතික වනෝද්‍යානය ප්‍රදේශට පූජ්‍ය ජඹුරේවෙල චන්දරතන හිමියන් ඇතුළු හිමිවරුන් පිරිසක් වැඩම කළහ.

එම ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති පුරාවිද්‍යා වටිනාකම් සහිත ස්මාරක කිහිපයක්ද එම පිරිසගේ අවධානයට යොමු වූහ.

වනෝද්‍යානයට අනවසර ඇතුළු වන පිරිස් කිරි හරක් ගාල් කරන ගවගාල් කිහිපයක්ද උන්වහන්සේලා නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

එක් ගව ගාලක් හිමිවරුන් විසින් කඩා බිඳ දමනු රූපවාහිනි විසින් වාර්තා කළේය.