අදත් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ දෙකක් වාර්තා වේ

Report
26Shares

අද දින තවත් කොවිඩ් ආසාදිත බවට තහවුරු වූ මරණ දෙකක් වාර්තා වූ අතර ඒ සමගින් ඒත් සමඟි සමගින් මෙරට සිදු වූ කොවිඩ් ආසාදිත සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 109 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. එම ආසාදිතයන්ගේ තොරතුරු පහතින් දැ වේ.