ගුලාබ් ජාමුන් හදන විදිය අද බලමු (VIDEO)

Report
0Shares

ගුලාබ් ජාමුන් කියන්නේ හරිම රසවත් කෑමක් අද බලමු කොහොමද ගුලාබ් ජාමුන් හදන්නේ කියලා.