කැමරාව නිසා අදත් පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වෙයි.

Report
2Shares

ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තු සභාවේ විවාදවලට එක්වීමේදී ඔවුන්ට ලබාදෙන අවස්ථාව විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා නොදෙන බවට අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීවරයා චෝදනා කර සිටියා.

විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් විවාදවලට එක්වන අවස්ථාවේ මයික්‍ර පොනය ලබා දුන්නද කැමරාව ලබා නොදීම සම්බන්ධයෙන් කතානායක වරයාගෙන් මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රශ්න කර සිටියා.

එහිදී කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා කියා සිටියේ පාර්ලිමේන්තුව තුල යම් කලබලකාරී ලෙස මන්ත්‍රීවරුන් හැසිරෙන අවස්ථාවේ කැමරාව ඉන් ඉවත් කර එය කාතානයකවරයාට හෝ පාර්ලිමේන්තු සෙන්කෝලයට යොමු කිරීමට රීතිමය හැකියාවක් පවතින බවයි.

එම රීතිය හිටපු කතානායක විජමු. ලොකුබණ්ඩාර මහතා විසින් ගෙන ආ රීතියක් බවද කතා නායකවරයා මෙහිදී කියා සිටියා.

එහිදී සභාව තරමක් උණුසුම් වුනා..