පාර්ලිමේන්තු සජීවී විකාශය මෙහි බලන්න.... (LIVE)

Report
5Shares

අද දින පාර්ලිමේන්තුව මේවන විට රැස්වී තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තු සජීවී විකාශය මෙහි බලන්න...