කෝවිඩ් නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වූ උණුසුම් තත්වය මෙතනින් බලන්න (වීඩියෝ)

Report
9Shares

පවතින කොවිඩ් තත්ත්වය නිසාවෙන් අද දින පාර්ලිමේන්තුවේ කල් තැබීමේ විවාදයක් පැවැත්වුණා එහිදී උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇතිවුණා. එය පහතින් නරඹන්න