අයවැය විවාදය දෙවන දිනටත් අද පාර්ලිමේන්තුවේ (LIVE)

Report
1Shares

අයවැය විවාදය අද පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවන දිනයටත් මේවන විට ආරම්භ වී තිබෙනවා. 2021 වසර සඳහා ඉදිපත් කරනු ලැබූ අයවැය යෝජනාවලිය සම්බන්ධයෙන් වාද විවාද අද දිනයේද සිදු වෙමින් තිබෙනවා. එහි සජීවී විකාශය මෙහි බලන්න.