මෙම සතියේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් කාලසීමාව අඩු කරීමට හේතුව..

Report
0Shares

පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්වෙන මෙම සතියේ රැස්වීම් කාල සීමාව අඩු කිරීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබද කාරක සභාව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව අද දිනයේදී පෙරවරු 10.00ට ආරම්භ කෙරුණු පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පස්වරු 1.00ට අවසන් කිරීමට නියමිතයි.

වාචික ප්‍රශ්න ඇසීමෙන් පසු පසුගිය පෙබරවාරි 10 වැනිදා විවාදයට ගෙන කල් තැබුණු මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පනතට අදාළ නියෝග පිළිබඳ විවාදය පෙරවරු 11.30 සිට පස්වරු 1.00 දක්වා පැවත්වේ.

හෙට (24) දිනයේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පෙරවරු 11.30ට අවසන් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

හෙට පෙරවරු 10.00ට ඇරඹෙන පාර්ලිමේන්තු කටයුතු මන්ත්‍රීවරුන්‌ගේ වාචික ප්‍රශ්න සදහා පෙරවරු 11.30 දක්වා කාලය වෙන් කර ඇත.

පෙබරවාරි 25 වැනිදා පෙරවරු 10.00 සිට පස්වරු 4.30 දක්වා හිටපු කථානායක වි.ජ.මු. ලොකුබණ්ඩාර මහතාගේ අභාවය පිළිබඳ ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.