විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තු සභාවේ විරෝධයක.

Report
0Shares

රන්ජන් රාමනායකගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය ගැන කතානායක තීන්දුව දෙන්නැයි ඉල්ලා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු සභාවේ විරෝධතාවක නිරත වුණා.