ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩුව TNA එකට දෙන්න එපා-ඩීව්. ගුණසේකර

Report
1Shares

නව විදේශ ඇමතිවරයා සහ නව ජනාධිපතිවරයා ඉන්දියාව සම්බන්ධ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේදී තව අඩියක් ඉදිරියට තබමින් කටයුතු කළ යුතු බව ඩීව්. ගුණසේකර මහතා පවසනවා.

ඒ මහතා පවසන්නේ ඉන්දියව සහ ශ්‍රී ලංකව අතර ඉතිහාසයේ සිට ලේ ඥාති සබඳතාවක් පවතින බවයි.

එය ආගමික,භාෂාමය වශයෙන් සහ සංස්කෘතික වශයෙන් පවතින සබඳතාවක් බවද ගුණසේකර මහතා පැවසුවේය.

මේ අතර තමිල්නාඩුව TNA එකට නැතහොත් උතුරේ සිටින මහ ඇමතිවරයාට භාර නොදිය යුතු බවද ගුණසේකර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් ප්‍රකාශ කළ ඩීව්. ගුණසේකර මහතා