රටට චම්පික වැනි අය අවශ්‍ය මිසක් පවුල් දේශපාලනය අවශ්‍ය නොවේ (VIDEO)

Report
13Shares

අහිංසක දෙමල ජනතාවා අවියක් කර ගනිමින් තොන්ඩමන්ලා දේශපාලනය කළ බවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු අන්තර්ජාතික සම්බන්ධිකාරක ආනන්ද අධිකාරි මහතා පවසනවා.

ඔහු කියා සිටියේ වතුකරයේ දෙමල ජනතාවගේ ජිවිතා තවමත් ලයින් කාමරවලට පමණක් සිමාවී ඇති බවයි. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තුල බෙදුමවාදී දේශපාලනයක් හෝ පවුල්වාදී දේශපාලනයක් අවශ්‍ය නොවන බවයි පෙන්වා දුන්නේ.

එම නිසා රට හා ජනතාව සම්බන්ධයෙන් නිසි අවබෝධයක් ඇති පාඨලී චම්පිකා රණවක වැනි දේශපාලනඥයන් රටට අවශ්‍ය බව ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.