"වැඩ නොකරන අය පත් කිරීමෙන් තමන්ට රජ විය හැකියි" - මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි

Report
2Shares

අද දින මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වනු ලැබුවා.

ජයරුවන් බංඩාර මහතා ඉවත් කර ඇති බවත් ප්‍රකාශ කළ අතර ඇති වී ඇති තත්වය පිළිබදව ඇමතිතුමිය ගෙන් ප්‍රශ්න කළද ඇය ද නිහඩ බවයි