ටවුන් හෝල් ප්‍රදේශයේ රථවාහන තදබදයක්...

Report
0Shares

ටවුන් හෝල් ප්‍රදේශයේ රථවාහන තදබදයක් ඇති වී තිබේ.

විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් එම රථවාහන තදබදය හටගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.