පාකිස්තානු අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් කාන් ලංකාවට පැමිණීම හා පිළිගැනීමේ අවස්ථාව (PHOTOS)

Report
0Shares

පාකිස්තාන අගමැති imran khan ඉම්රාන් ඛාන් ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාවේ දී ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් නරඹන්න