සිකුරා වැජඹෙනවා. ශරීර සැප හිමිවන්නේ ඔබටයි

Report
38Shares

සිකුරු මාරුවක් පසුගිය 29 වනදා සිදු වුනා. එය ඉදිරියට බොහෝ යට බලපාන බවයි ඔබගේ ලග්න පලාපල අනුව සඳහන් වෙන්නේ.

ඒ අනුව ලග්න කිහිපයකට සුබ වගේම තවත් කිහිපයකට අසුබ පලාපල ගෙන දෙනවා.

නමුත් එක ලග්නයකට පමණක් සිකුරු මාරුව නිසා ශරීර සැප හිමිවන බවට සඳහන් වනවා. ඒ ලග්න හිමිය ඔබද? පහත විඩියෝවෙන් ඒ වාසනාවන්තයා ඔබදැයි බලන්න.