මිල මුදල් අද ලැබෙන්නේ ඔබටයි

Report
43Shares

ලග්න කිහිපයකට සුබ වගේම තවත් කිහිපයකට අසුබ පලාපල ගෙන දෙනවා. නමුත් අද දවසේ ඔමිල මුදල් අතින් යහපත් ඔබේ ලග්නයටයි.

පහත විඩියෝවෙන් ඒ වාසනාවන්තයා ඔබදැයි බලන්න.