වීදි ලාම්පු සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය

Report
1Shares

දැනට පවතින සාම්ප්‍රදායික වීදි ලාම්පු වෙනුවට එල්.ඊ.ඩී වීදි පහන් සවි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කොරියානු ටෙලිකොම් සමාගම වෙත ලබාදීමට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

මෙම යෝජනාවලිය කොරියානු ටෙලිකොම් සමාගම වෙත පිරිනැමීම මඟින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා විසින් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ අතර ඒ සඳහා අනුමැතිය හිමි වන ලදි.

ව්‍යාපෘතිය මඟින් සලසා ගත හැකි ප්‍රතිලාබ පිළිබඳව නිලධාරී කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු සැළකිල්ලට ගෙන මේ සදහා අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.