වර්ණ සංකේත ක්‍රමය ජුනි 01 සිට ක්‍රියාත්මකයි

Report
1Shares
ඝන ආහාර සහ අර්ධ ඝන ආහාර සඳහා වර්ණ සංකේත ක්‍රමය ජුනි 01 සිට ක්‍රියාත්මක වන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පැවසීය.
එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ මීට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නුදුරේම නිකුත් කරන බවයි.