එසේම ගින්න සම්පූර්ණයෙන් මැඩ පැවත්වීමට කාත්තන්කුඩි පොලීසිය සහ මඩකලකලපුව ගිනි නිවීමේ ඒකකය, මහජනතාවද එක්ව ඇත.

ගින්නෙන් කිසිදු ජීවිත හානියක් සිදු වී නොමැති අතර ගින්න ඇති වීමට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැත.

කාත්තන්කුඩි පොලීසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබයි.

" />

එසේම ගින්න සම්පූර්ණයෙන් මැඩ පැවත්වීමට කාත්තන්කුඩි පොලීසිය සහ මඩකලකලපුව ගිනි නිවීමේ ඒකකය, මහජනතාවද එක්ව ඇත.

ගින්නෙන් කිසිදු ජීවිත හානියක් සිදු වී නොමැති අතර ගින්න ඇති වීමට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැත.

කාත්තන්කුඩි පොලීසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබයි.

" />

එසේම ගින්න සම්පූර්ණයෙන් මැඩ පැවත්වීමට කාත්තන්කුඩි පොලීසිය සහ මඩකලකලපුව ගිනි නිවීමේ ඒකකය, මහජනතාවද එක්ව ඇත.

ගින්නෙන් කිසිදු ජීවිත හානියක් සිදු වී නොමැති අතර ගින්න ඇති වීමට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැත.

කාත්තන්කුඩි පොලීසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබයි.

" />

කාත්තන්කුඩිවල හදිසි ගින්නක් හට ගැනේ

Report
2Shares

මඩකලපුව, කාත්තන්කුඩි පොලිස් වසමේ නව කාත්තාන්කුඩි ලී මෝල තුල හදිසි ගින්නක් හට ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

අද(08) උදෑසන මෙම ගින්න හට ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එසේම ගින්න සම්පූර්ණයෙන් මැඩ පැවත්වීමට කාත්තන්කුඩි පොලීසිය සහ මඩකලකලපුව ගිනි නිවීමේ ඒකකය, මහජනතාවද එක්ව ඇත.

ගින්නෙන් කිසිදු ජීවිත හානියක් සිදු වී නොමැති අතර ගින්න ඇති වීමට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැත.

කාත්තන්කුඩි පොලීසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබයි.