වව්නියාව මණ්ඩපය වව්නියාව විශ්වවිද්‍යාලය බවට පත්වෙයි

Report
1Shares

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ වව්නියාව මණ්ඩපය, වව්නියාව විශ්වවිද්‍යාලය ලෙස ස්ථාපිත කිරීමට උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර අධ්‍යයන හා ව්‍යවහාරික විද්‍යා යන පීඨයන් වව්නියාව මණ්ඩපය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙයි.

මුදල් හා ගණකාධිකරණ, ආර්ථික විද්‍යා හා කළමණකරණ,හෞතික විද්‍යාව හා ජීව විද්‍යාව යන අධ්‍යන අංශයන් එම මණ්ඩපයේ ක්‍රියාත්මක වෙයි.