හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීමකට අනුමැතිය හිමි වෙයි

Report
1Shares

විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ උද්ගතව ඇති අර්බුදකාරී තත්ත්වයට පිළියමක් ලෙස මෙගාවොට් 400ක හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීමකට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවිය.

විදුලි අර්බුදය විසඳීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත්කළ අමාත්‍ය කමිටුව කළ නිර්දේශයක් සැළකිල්ලට ගනිමින් මෙසේ අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

ඒ අනුව කෙරවලපිටියේ ස්ථාපිත බත්තල මත ඉදි කරන ලද මෙගාවොට් 200ක බලාගාරය මඟින් ලබන ජුනි මාසයේ සිට ඉදිරි මාස 6ක කාලයක් සඳහා විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 26යි ශත 20 බැගින් මිලදී ගැනීමට නියමිතය.

ගාල්ලේ ස්ථාපිත බත්තල මත ඉදිකරන ලද මෙගාවොට් 200 ක බලාගාරය මගින් ලබන සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ඉදිරි මාස 9 ක කාල සීමාවක් සදහා විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 26 යි ශත 20 බැගින් මිලදී ගැනීමට ද අදාල අමාත්‍ය කමිටුව නිර්දේශ කර තිබේ.