සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවල සියලුම කාන්තා නිලධාරිනියන් සාරිය හා ඔසරිය හැඳ රාජකාරියට පැමිණීම අනිවාර්යයි

Report
3Shares

සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවල සියලුම කාන්තා නිළධාරිනියන් සාරිය හා ඔසරිය පමණක් හැඳ රාජකාරියට පැමිණිය යුතු බව රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශ ලේකම් ජේ.ජේ.රත්නසිරි මහතාගේ අත්සනින් යුතු ලිපියකින් සියලුම අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්, පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් හා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානින්ට ලිපියකින් දන්වා ඇත.

රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළනාකරණ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා මේ බව දන්වා ඇත්තේ රජයට අයත් සියලුම කාර්යාල පරිශ්‍රවල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් බව එම ලිපියේ ශීර්ෂ පාඨයේ සඳහන් කර ඇත.

මෙම අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් කරුණු කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කර එහි සඳහන් නියෝග සියලුම රාජ්‍ය ආයතන තරයේ පිළිපදින ලෙසටද දන්වා ඇත.