යළි දුම්රිය වර්ජනයක්?

Report
1Shares

වසර පහකට වැඩි කාලයක් දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවේ සේවය කරන අනියම් /ආදේශක ,තාවකාලික හා කොන්ත්‍රාත් පදනමේ සේවය කරන 1500 ක සේවකයින් ස්ථිර නොකර අළුතින් සේවකයින් දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවට බඳවා ගතහොත් යළිත් දුම්රිය වර්ජනයක් දියත් කරන බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ සම කැඳවුම්කරු එස්.පී.විතානගේ මහතා පවසයි.

පසුගිය දිනවල පුවත් පත් දැන්වීම් පළකරමින් අළුතින් සේවකයින් බඳවා ගැනීමට අයදුම් පත් කැඳවා තිබිණ.

අළුතින් සේවකයින් බඳවා ගැනීමට පෙර පැරණි සේවකයින් ස්ථිර කල යුතුය.රජයේ ප්‍රතිපත්ති අනුව රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීමේදී අවම සුදුසුකම සම්මාන සමාර්ථ දෙකක් සහිතව අ.පො.ස .(සා.පෙළ) විෂයන් හයකින් සමත්විය යුතු වුවත් 2014 වසරේ මෙම සේවකයින් බඳවා ගෙන ඇත්තේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් නොසලකාගෙන බවද විතානගේ මහතා පවසයි.

දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවට සේවකයින් බඳවා ගැනීමේදී සියයට දහයක් සේවක දරුවන්ටද ලබාදෙන බවට ප්‍රවාහන ඇමතිවරයා ලබාදෙන ප්‍රකාශය පිළිගත නොහැකි බව පවසන අතර අනියම් ආදේශක ,කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවා කරන 1500 ක දෙනෙකු සිටියදී දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවට අළුතින් සේවකයින් බඳවා ගත හොත් තවත් දුම්රිය වැඩවර්ජනයක් දියත් කිරීමට සිදු වන බවද විතානගේ මහතා වැඩි දුරටත් පැවසුවේය.