වෛද්‍ය සභාවට ‍‍ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් නියෝගයක්

Report
1Shares

විදේශීය වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවලින් වෛද්‍ය උපාධිය සමත් වූ හා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ මූලික කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් උපාධිධාරීන්ට මෙරට තුළ වෛද්‍ය වෘත්තියේ නිරත වීම සඳහා ඉඩකඩ සලසමින්, ලියාපදිංචි කර ගන්නා ලෙසට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද(23) ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට නියෝග කළේය.

ඒ, විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලවලින්, උපාධිය ලබා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ, වෛද්‍ය සභාව විසින් පැවැත්වූ මූලික කඩඉම් පරීක්ෂණය සමත් වූ තමන්, වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි කිරීම, ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට එරෙහිව වෛද්‍ය උපාධිධාරීන් 16 දෙනෙකු ගොනු කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමේ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමිනි.

අද සිට දින දින 30ක් ඇතුළත මෙම වෛද්‍ය උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි කර ගන්නා ලෙසට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කර සිටියේය.