මානව හිමිකම් කොමිසමින් සිංහල දෙමළ වීඩියෝ | VIDEO

Report
2Shares

අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් පොදු ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම විසින් කෙටි වීඩියෝ මාලාවක් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර තිබේ.

දැනට නිම කර ඇති සජීවීකරණ වීඩියෝ වලින් මූලික මානව අයිතීන්, ලිංගික සමානතාව සහ සමාජ හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් සිංහල හා දෙමළ බසින් පැහැදිලි කෙරේ.

මූලික මානව අයිතීන් සම්බන්ධ වීඩියෝව පහත පල කොට ඇති අතර අනිකුත් ඒවා ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම් වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ නැරඹිය හැක.