පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ කාලය තවත් මාසයකින් දීර්ඝ වෙයි?

Report
1Shares

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයා බලන පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ නිල කාලය තවත් මාසයකින් පමණ දීර්ඝ වනු ඇති බව එහි සභාපති නියෝජ්‍ය කථානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා පැවසීය.