නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම්

Report
1Shares

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අඹගමුව, කොත්මලේ හා නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශ සඳහා නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.