සුහද හමුව 13 දා ගම්පහදී

Report
1Shares

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ 88/89(කලා) කණ්ඩායමේ සුහද හමුව මේ මස 13 දින පෙරවරු 09.00ට ගම්පහ, ජාඇල පාරේ ,වෙට් වෝටර් (WET WATER) උත්සවශාලාවේදී පැවැත්වේ.

එම අවස්ථාවට කැළණි විශ්ව විද්‍යාලයීය 88/89(කලා) කණ්ඩායමේ සියළු සාමාජිකයන් හට සහභාගි වන ලෙස ආරාධානා කෙරේ