පාර්ලිමේන්තු භූමියේ කොටසක් දියවන්නා ඔයට කඩා වැටෙයි

Report
1Shares

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ පිහිටි භූමියේ කොටසක් ඊයේ (07) රාත්‍රී කඩා වැටීමකට ලක්ව තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු භූමියේ අඩි 50 ක පමණ කොටසක් දියවන්නා ඔයට කඩාවැටී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට මන්ත්‍රීවරුන් පිවිසෙන මාර්ගය ආසන්නයේ කොටසක් මෙසේ කඩා වැටීමට ලක්ව ඇත.