ජනාධිපති අපේක්ෂකවරුන් වගකීමෙන් වැඩ කරන්න ඕනෙ

Report
1Shares

ජනාධිපති අපේක්ෂකවරුන් යනු වගකීමෙන් වැඩ කළ යුතු පිරිසක් බව සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් පුරවැසි ප්‍රසංග ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

ඒ, මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමින්.