අත්තනගලු ඔය පිටාර මට්ටමට

Report
1Shares

දුනමලේ ප්‍රදේශයෙන් අත්තනගලු ඔය පිටාර මට්ටමට පැමිණ ඇති බව ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානය පවසයි. එබැවින් මීගමුව, ජා ඇල, මිනුවන්ගොඩ සහ ගම්පහ යන ප්‍රදේශවලට අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන නිකුත් කර ඇත.