23දා සිට අධිවේගයේ ගාස්තු අඩුවෙයි.

Report
23දා සිට අධිවේගයේ ගාස්තු අඩුවෙයි.
6Shares

එළබෙන උත්සව සමයේ පොදු ප්‍රවාහනය වැඩි මගී සංඛ්‍යාවක් භාවිතය ට ගන්නා බැවින් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මාතර සිට මීගමුව දක්වාත්, ගාල්ල සිට මීගමුව

දක්වාත් ධාවනය වන බස්රථවල බස් ගාස්තු මෙම මස 23 වනදා සිට අඩුවීමක් සිදුවනු බව ප්‍රවාහන සේවා කළමණාකරණ ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

.එම නිසා මගීන්ගේ පහසුව සඳහා මෙලෙස දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ධාවනය වන බස්රථ අතුරින්,ගමනාන්ත දෙකක බස් ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව ට ඇමතිවරයා උපදෙස් දී තිබේ.

ඒ අනුව මීගමුව සිට මාතර දක්වා රු.720 /-ක් වූ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ බස් ගාස්තුව රු.700/-දක්වාත්, මීගමුව සිට ගාල්ල දක්වා වූ අධිවේගී මාර්ගයේ බස් ගාස්තුව රු.630/- සිට රු.600 /-දක්වාත් සංශෝධනය කර තිබේ.

විශේෂයෙන් උත්සව සමයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක් මාර්ග පද්ධතිය තුළ ඇතිවන බැවින් මගීන්ප්‍රමාණයක් අධිවේගී මාර්ගය භාවිතා කිරීමට පියවර ගන්නා බැවින් මෙම ගාස්තු සංශෝධනය සිදුකරන ලද බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

828 total views