දේශීය හා විදේශීය බැතිමතුන්හට වන්දනාමාන කිරීමට විශේෂිත ස්ථානයක්

Report
1Shares

නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය පසුගියදා නැගෙනහිර පළාතේ පැරණි සිදධස්ථාන නිරීක්ණයක නිරතවුවාය.

එහිදී අම්පාර උහන රජගල විහාරය වෙත ගිය යහම්පත් මහත්මිය එම ස්ථානය දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින් සදහා වු විශේෂිත ස්ථානයක් බවද පැවසුවාය.මෙම ස්ථානයේ සංචාරකයින් සදහා වන්දනාමාන කිරීමට අවශ්‍ය සියළු කටයුතු පුළුල් කිරිමේ අරමුණ ඇතිව නා පැලයක් ආණ්ඩුකාර වරිය අතින් රෝපණය කළාය.