ජනතා දුක්ගැනවිලි කියන්න සහන යාන්ත්‍රණයක්.

Report
7Shares

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ගතව ඇති තත්වය මත ජනතාවට මුහුණපෑමට සිදුවී ඇති අනපේක්ෂිත අවස්ථා පිළිබඳ කටයුතු කිරීමේදී සම්බන්ධීකරණ සහය සැලසීම වෙනුවෙන් කඩිනම් දුක්නැගවිලි සහන යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපනය කර තිබෙනවා.

ඒ රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය මගින්.

එම යාන්ත්‍රණය මගින් අපේක්ෂා කරනු ලබන්නේ එදිනෙදා ජන ජීවිතය අඩාළ නොවී සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වා ගැනීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල මට්ටමේදී මතුවන ප්‍රායෝගික දුෂ්කරතා ආමන්ත්‍රණය කිරීමට සහය වීමයි.

ඒ අනුව එදිනෙදා ජීවිතයේදී මුහුණපෑමට සිදුවන යම් ගැටළුවක් පවතී නම් අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ සහය ලබාගැනීම සඳහා අමාත්‍යංශය විසින් දුරකථන අංක කිහිපයක් ද ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

එම දුරකථන අංක නම්,

076 0390981 / 076 0390437 / 076 6527589 / 076 0390732 / 076 0390563 / 076 0390754 / 071 2500031 / 076 6528068 / 076 0390564 / 076 0391461 / 076 0390752

මෙම ඕනෑම අංකයක් ඔස්සේ තම ගැටලුව ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසටයි රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය මහජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.