ජල ගැටළුවට විසඳුම් ලබාදීමට විශේෂ දුරකථන අංකයක්.

Report
1Shares

ජල පාරිභෝගිකයන්ගේ බිල්පත් ගැටළු සම්බන්ධයෙන් විසඳුම් ලබාදීම සඳහා විශේෂ දුරකථන අංකයක් හඳුන්වාදීමට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඕනෑම දුරකථනයකින් E අකුර යොදා 0719399999 අංකයට කෙටි පණිවුඩයක් යොමු කිරීමෙන් අදාළ ගැටළුවලට විසඳුම් ලබාගැනීමට හැකිවනු ඇති බවයි පවසන්නේ.

ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී පියල් පත්මනාත් මහතා සඳහන් කළේ, අදාළ කෙටි පණිවුඩය ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට ලැබීමෙන් පසු එම පාරිභෝගිකයාට අදාළ දිස්ත්‍රික්කයේ ජල බිල්පත් අංශය විසින් දුරකථන ඇමතුමක් ලබාදී ගැටළුවට විසඳුම් ලබාදෙන බවයි.

මීට අමතරව ජල බිල්පත් සම්බන්ධ ගැටළු සඳහා ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ 1939 අංකයට ඇමතීමෙන් ද විසඳුම් ලබාගත හැකියි.