5000 දීමනාවේ මැයි මාසයට අදාළ මුදල ඉදිරි සතිය තුළ.

Report
1Shares

දෛනික ආදායම් අහිමි වූ පිරිස් වෙත ලබා දෙන රුපියල් 5000 දීමනාවේ මැයි මාසයට අදාළ මුදල ඉදිරි සතිය තුළ ලබා දීමට කටයුතු කරන බව සෞඛ්‍ය ඇමති පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය පවසනවා.

අමාත්‍යවරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ, පවුල් 5,571,892 සඳහා රුපියල් මිලියන 25,359 මුදලක් ඒ සඳහා වෙන් කර ඇති බවයි.