පැය 09ක් පුරාවට කොළඹට ජලය කැපෙන ප්‍රදේශ.

Report
6Shares

ලබන 15 වැනි දා පස්වරු 8.00 සිට පැය 9 ක් කොළඹ 13, 14, 15 ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

තව ද කොළඹ 11, 12 ප්‍රදේශවලට ජලය සැපයුම ලැබෙන්නේ අඩු පීඩනයක් යටතේ බවයි පැවසෙන්නේ.