අද කොළඹට පැය 12ක් ජලය කැපෙන ප්‍රදේශයන්.

Report
2Shares

අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් අද රාත්‍රී 8 සිට පැය 12 ක කාලයක් කොළඹ 01 ප්‍රදේශයට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසනවා.

එසේම, එම මණ්ඩලය කියා සිටියේ, කොළඹ 2,3,7,8,9,10 සහ 11 යන ප්‍රදේශවලට මෙම කාලසීමාව තුලදී අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බවයි.