ඇදිරියේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත අයෝජන මණ්ඩල රාජකාරියේ ?

Report
ඇදිරියේ  සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත  අයෝජන   මණ්ඩල රාජකාරියේ  ?
4Shares

ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති කාල සීමාව තුළ කිසිදු බාධාවකින් තොරව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ පිහිටි ආයෝජන මණ්ඩල කර්මාන්තවල ක්‍රියාකාරිත්වය ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් සහතික කරනු ලැබේ.

ඒ අනුව කටුනායක, බියාගම, වතුපිටිවල, මල්වට්ටා සහ මිරිගම අපනයන සැකසුම් කලාපවල සමාගම්වල ක්‍රියාකාරිත්වය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරනු ලබන මාර්ගෝපදේශවලට දැඩි ලෙස අනුගත වේ. ඉහත කලාපවලට අමතරව කලාපයෙන් පිටත පිහිටි ආයෝජන මණ්ඩල ලියාපදිංචි කර්මාන්තශාලා ද ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වේ.

ආයෝජන මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවියේ උපදෙස් අනුව අවශ්‍ය ඇඳිරි නීතිය නිකුත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය කටයුතු කරමින් සිටී. අවශ්‍ය තොරතුරු www.investsrilanka.com හරහා ලබා ගත හැකිය.