ගෙදර දිම රසම රස වටලප්පන් විනාඩි 3න් හදමු (VIDEO)

Report
0Shares

අපි කවුරුත් කැමතියි රසම රස අතුරුපසක් විදියට ගන්න පුළුවන් පුළුවන් කෑමක් තමයි වටලප්පන් කියන්නේ. ඉතින් chammi's kitchen youtube නාලිකාවේ රසවත්ව හැදූ වටලප්පන් සාදන ආකාරය පහතින් නරඹන්න.