ඇල වුණු කුළුණ කඩා වැටීමේ අවදානමෙන් මුදා ගැනීමට පිහිට පතයි!!!

Report
19Shares

ඇල වුණු කුළුණ කඩා වැටීමේ අවදානමෙන් මුදා ගැනීමට 1964 වසරේදී ඉතාලිය ලොව රට වල පිහිට පැතනු ලැබුවේ අදවන් වූ දිනකයි.

මෙම සිදුවීම ඇතුළු ලෝකයේ අදවන් වූ දිනයක සිදුවූ විශේෂ වැදගත් සිදුවීම් රැසක් පිළිබඳ තොරතුරු මෙතැනින් නරඹන්න.

1675 total views