ඉතාලිය තුර්කියට පළමු ගුවන් ප්‍රහාරය දියත් කෙරේ

Report
4Shares

තුර්කිය සහ ඉතාලිය අතර ගැටුමේදී පළමු වතාවට ඉතාලිය තුර්කියට ගුවනින් ප්‍රහාර එල්ල කළා.

මේ ඇතුළු අද දවසේ ලෝකයේ සිදුවූ වැදගත් සිදුවීම් පිළිබඳ තොරතුරු පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න.